Universitetslektor i modevetenskap

Ref.nr SU FV-1351-19

vid Institutionen för medistudier. Sista ansökningsdag: 2019-10-14.

Institutionen för Mediestudier är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med drygt 90 anställda och ca 850 helårsstudenter per läsår. Institutionen har fyra grund- och forskarutbildningsämnen: filmvetenskap, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap. Dessa är fördelade på tre enheter, film; journalistik och medier och kommunikation (JMK); samt mode. För ytterligare information om forskningsinriktningar och utbildning se www.ims.su.se

Ämne/ämnesbeskrivning
Modevetenskap är både estetiskt och materiellt till sin inriktning. Den estetiska dimensionen av begreppet fokuserar på kläders kulturella innebörder: visuella och skriftliga representationer av mode och dess mening, stil samt lyxens roll och utveckling genom tiderna. Modets materialitet betonar å den andra sidan att vävnader, kläder och accessoarer också är varor som säljs på en marknad. För närvarande omfattar modevetenskapen forskning och undervisning inom områden som modehistoria, mode och genus, mode som industri, mode och olika typer av representationer, konsumtionskulturteori, marknadsföring, samt mode och identitetsskapande praktiker.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser i huvudsak undervisning på grundnivå och avancerad nivå i modevetenskap. Masterprogrammet ges i sin helhet på engelska. Även undervisning på forskarnivå och inom andra utbildningar vid institutionen kan förekomma. Den sökande ska bidra till institutionens kursutveckling och forskningsmiljö inom modevetenskap. Egen forskning ingår i tjänsten. Arbetsuppgifterna omfattar även administrativa uppgifter och samverkan med det omgivande samhället.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet dels har avlagt doktorsexamen i modevetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Modevetenskap omfattar det humanvetenskapliga kunskapsområdet varför såväl kulturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig/historisk kompetens är meriterande.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Då en stor del av undervisningen sker på svenska krävs goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk, såväl i tal som i skrift, samt erfarenhet av undervisning på svenska eller annat skandinaviskt språk. Vidare krävs förmåga att bedriva akademisk undervisning på engelska.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen fästs särskild och lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom modevetenskap. Stor vikt fästs vid erfarenhet av undervisning och handledning på både grundnivå och avancerad nivå i modevetenskap eller motsvarande huvudområden, samt vid internationell publicering och förmåga att erhålla externa forskningsanslag. Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att arbeta med kursutveckling och pedagogisk utveckling. Stor vikt tillmäts administrativ skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället samt förmåga att informera om forskning. Vikt läggs även vid högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Därutöver beaktas dokumenterad samarbetsförmåga och administrativ skicklighet.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Övriga upplysningar
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor John Sundholm, tfn 08-16 44 05, john.sundholm@ims.su.se eller av studierektor Paula von Wachenfeldt, tfn 08-6747624, paula.von.wachenfeldt@ims.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-10-14


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Tentamensvärd

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-09-11

Professor i naturvetenskapsämnenas didaktik

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-02

Amanuens till Stockholm Centre for Commercial Law

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-02

Lars Hiertas professur i statsvetenskap

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-16

Tentamenshandläggare

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-09-11

Doktorand i molekylär biovetenskap

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-09

Universitetslektor i offentlig rätt

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-14


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-10-14


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig