Doktorander i specialpedagogik

Ref.nr SU FV-2362-20

vid Specialpedagogiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-10-01.

Vid Specialpedagogiska institutionen bedrivs forskning utifrån en variation av teoretiska perspektiv och metodiska tillvägagångssätt, vilket väl speglar den tvärvetenskapliga karaktär som kännetecknar specialpedagogik som vetenskapligt ämne. Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Fokus ligger på att undersöka hur pedagogiska miljöer kan stödja eller hindra utveckling, lärande och socialisation hos barn och vuxna.

Vi undersöker hur svårigheter kan förebyggas genom att studera samspelet mellan individ och miljö, identifiera skydds- och riskfaktorer på olika nivåer för personer med funktionsnedsättning, personer i socialt utsatta situationer, barn och elever i behov av stöd.

Forskningen omfattar såväl studier av demokrati, värdegrundsfrågor, mänskliga rättigheter utifrån frågor om inkludering och delaktighet, såväl som frågor om hur gynnsamma pedagogiska miljöer skapas för alla barn och ungdomar. Andra frågor som studeras handlar om vad olika funktionsnedsättningar kan innebära för den enskilda människan och för det sammanhang denna är en del av.

Inom forskningen i specialpedagogik finns fem större områden vilka fokuserar på olika aspekter av det specialpedagogiska uppdraget. Vidare information om forskningen som bedrivs av institutionens professorer och docenter finns i deras forskningsprofiler.

Forskarutbildningsämne
Detta är en öppen utlysning. Den sökande uppmanas att knyta an sin ansökan till ovanstående vid Specialpedagogiska institutionen.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i specialpedagogik har den som har:
fullgjort kurser om minst 90 hp i specialpedagogik eller i för utbildningen på forskarnivå i specialpedagogik relevant ämne; minst 15 av högskolepoängen skall utgöras av uppsats på avancerad nivå; eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Undervisningen meddelas på svenska och engelska.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Kriterier som används för bedömning är:

 • Forskningsplanens relevans för kunskapsområdet med betoning på̊ genomförbarhet och nyskapande frågeställningar
 • analys och upplägg i tidigare arbeten
 • metodologisk och vetenskaplig förmåga
 • förtrogenhet med det forskningsområde avhandlingen avser
 • förmåga att uttrycka sig skriftligt i akademisk genre
 • den tänkta studiens eventuella etiska implikationer.

Som underlag för bedömningen används forskningsplanen, tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Tidigare arbetserfarenhet och akademiska arbeten inom det specialpedagogiska området är meriterande.

Läs mer om bedömningsprocessen i den Allmänna Studieplanen på websidan: https://www.specped.su.se/forskning/utbildning-på-forskarnivå.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Doktorandstudier ska bedrivas på minst halvtid. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration, vid en 100 % anställning.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av ställföreträdande prefekt Helena Hemmingsson, helena.hemmingsson@specped.su.se, eller av studierektor för forskarutbildningen Jenny Wilder, jenny.wilder@specped.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan om max 5 sidor, som beskriver:
 • - Syfte och frågeställningar för den planerade avhandlingen, samt teoretiska perspektiv och val av metod/er. Forskningsplanen bör innehålla en kortfattad forskningsöversikt och tydligt anknyta till något eller några av institutionens forskningsområden eller forskningsprofiler för att säkerställa att doktoranden får en handledare som är insatt i avhandlingens kunskapsområde. Information om institutionen forskning finns på institutionens webbplats och på vardera professors och docents forskningsprofil.
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2020-10-01


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Forskare i teoretisk fysik

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-02

Universitetslektor i filmvetenskap

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-17


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2020-10-01


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig